Úvodní strana » Ubytovací řád

Ubytovací řád a GDPR

 

 Ubytovací řád

Apartmány Karlsbad Prestige

 

 

Vážení hosté, vítáme Vás v Karlsbad Prestige a přejeme vám příjemný pobyt.

 

Ubytování hosta 

 

 • Ubytovací řád se vztahuje na ubytování hostů apartmánů Karlsbad Prestige.
 • V den příjezdu je umožněn vstup do pokojů od 14:00 do 22:00 hod. 
 • Ubytovací zařízení může ubytovat pouze hosta, kterého řádně zaregistruje. Za tímto účelem předloží hosté pracovníku Karlsbad Prestige ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zaregistrován a musí podepsat registrační kartu. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti, je ubytovatel oprávněn ubytování hostů odmítnout, nebo v případě zahraničních hostů musí kontaktovat cizineckou policii. To vše s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb. pro zahraniční hosty.
 • Host obdrží 2 x svazek dvou klíčů, z nichž jeden je od vstupních dveří do objektu a druhý od apartmánu.
 • Host je povinen apartmán uvolnit do 11.00 hod. posledního dne ubytování. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, může mu ubytovatel počítat cenu dalšího jednodenního ubytování.
 • V případě, že host v den odjezdu ve stanovenou dobu apartmán nepředá a není přítomen, vyhrazuje si Karlsbad Prestige právo věci hosta vyklidit za přítomnosti dalšího zástupce Karlsbad Prestige a uschovat, aby mohl být apartmán k dispozici pro další rezervaci. V takovém případě bude hostovi zaúčtován další den pobytu.

 

 Práva a povinnosti ubytovaných hostů

 

 • Za ubytování platí host dle podmínek stanovených při rezervaci apartmánu. Zpravidla je částka stržena předem z platební karty hosta uvedená při rezervaci. V případě vzájemné dohody je možné zaplatit v den příjezdu a to jak hotově tak platební kartou.
 • Parkování vozidel hostů je možné na parkovacích místech Karlsbad Prestige. Ubytovatel neručí za případné odcizení vozidla nebo věcí v něm. Parkování je zpoplatněno a platí se v den příjezdu v hotovosti pracovníku Karlsbad Prestige. Host dostane parkovací kartu, kterou umístí za přední sklo svého vozu.
 • Každý apartmán má svoje wifi připojení, které je zdarma.
 • Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními chorobami.
 • V apartmánu nebo společných prostorách nesmí host přemísťovat vybavení, provádět žádné opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • V objektu ubytovacího zařízení a zvláště na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýká notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicí strojky, vysoušeče vlasů a pod.).
 • V celém objektu, především v apartmánech je přísný zákaz kouření, porušení tohoto zákazu může mít za následek pokutu nebo ukončení ubytování bez další náhrady.
 • Host je povinen při odchodu v den ukončení pobytu, zhasnout světla, zavřít okna a klíče odevzdat osobně personálu Karlsbad Prestige. Pokud host hodlá opustit Karlsbad Prestige v brzkých ranních hodinách, je povinen oznámit toto personálu a při odchodu ponechat klíč v apartmánu.
 • V případě ztráty klíče bude požadována úhrada 1 000,- Kč za každý svazek.
 • Z bezpečnostních důvodů je zakázáno ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji a v ostatních prostorách Karlsbad Prestige. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 • Pokoj je hostu předán bez závad, pokud host během pobytu zjistí jakoukoli závadu nebo poruchu, je v jeho vlastním zájmu, aby tuto poruchu nahlásil personálu.
 • Zařízení apartmánů host využívá pouze pro účely, pro které je toto zařízení určeno a odpovídá plně za škodu způsobenou úmyslně nebo nedbalostí. Dojde-li k úmyslnému poškození apartmánu, nebo jeho znečištění do té míry, že nemůže být po úklidu opět pronajat, hradí host na místě v hotovosti kromě prací potřebných k nápravě poškození nebo znečištění i plný poplatek za dny pro které nemůže být dále pronajímán.
 • Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a neuhradily poplatek za ubytování.
 • Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do Karlsbad Prestige. Za škody na majetku hosta, případně odcizení věcí nechaných ve volně přístupných částech objektu, nenese provozovatel penzionu žádnou odpovědnost.
 • V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.

 

 Závěrečná ustanovení

 

 • Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host dle Občanského zákoníku a jiných platných předpisů. Všechny způsobené škody je povinen host uhradit ubytovateli na místě.
 • Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě hrubého porušení má právo ubytovací zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby bez jakékoliv náhrady.

 

 

  Kolektiv pracovníků Karlsbad Prestige Vám přejí příjemný pobyt.

 

Zpracování osobních údajů

 

 • Apartmány Karlsbad Prestige, Tendence invest s.r.o., Tržiště 30/11, 360 01, Karlovy Vary, Česká republika zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
 • Za účelem poskytnutí ubytování jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, bydliště, identifikační číslo průkazu, datum narození , kontakt, a to na základě dostupných zdrojů od hosta.
 • Osobní údaje bude Karlsbad Prestige  zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených ubytovatelem na základě smluv o zpracování osobních údajů.
 • Osobní údaje je Karlsbad Prestige povinen uchovávat v evidenční knize po dobu 6-ti let od posledního zápisu.
 • Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Karlsbad Prestige, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
 • Host má dále právo získat od ubytovatele osobní údaje, které se hosta týkají a jež ubytovatel na základě žádosti hosta poskytne subjektu údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost hosta poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
 • Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).